FHCMA

First Hmong CMA Church

News

Valentines Banquet - 2/14/2015

Our Annual Valentines Banquet will held on February 14th @ First Hmong CMA Church

Speaker: Dr. Txawj Riam Xyooj

Guest Singer: Nam Fwj Thoj (Sousanied Xyooj)

Peb pib sau npe nub nuav lawm. Thov caw suavdlawg moog sau npe hab nqua hu rua mej cov phoojywg, tshwjxeeb yog cov tsi tau ntseeg Vaajtswv. Nuav yog ib lub sijhawm zoo rua peb caw cov tsi tau ntseeg Vaajtswv tuaj koom nrug peb. Peb xaav tau kev paab sponsor cov tsi ntseeg Vaajtswv. Yog leejtwg txaus sab paab, thov has rua peb. Txhua teg dlejnum zoo kws koj ua pub rua Vaajtswv, muaj ib nub koj yuav tau nqe zug.

Contact Paaj Xaab Xyooj @ (913) 481-8438

The winners for the 2014 Fun Awards for First Hmong C&MA Church are:
(The votes were voted by the church leaders and it was so close with many coming at a close second and third)

1. Best Dressed- Nam Nyaj Ntxawg Hawj
2. Most Active- Kl. Zoov Choj Hawj
3. Best Attendance- Nyaj Ntxawg Hawj
4. Friendliest- Kl. Txwj Kawg Hawj
5. Best Encourager- Kx. Wam Muas Lauj
6. Best Helper- Kl. Paaj Tsaab Hawj
7. Group of the Year- Txiv and Nam Ncignum

Potential Future Church Land - Visitation

WEEKLY SERMON

WEEKLY SCHEDULE

Sunday

Kawm Christ Center:.............8:00 AM

Namtsev/Txivtsev/Hluas:.......9:00 AM

Pehawm Vaajtswv:...............10:30 AM

Wednesdy

Thov Vaajtswv:....................5:00 PM

Cov Hluas:..........................5:00 PM